Overzicht ATM Moerdijk

Veelgestelde vragen

Mocht je hieronder geen antwoord kunnen vinden op je vraag, schroom dan niet en neem gerust contact met ons op.

Naam Emailadres Telefoonnummer
Sanne Wagemakers sanne.wagemakers@atmmoerdijk.nl +31 (0)168 389 278

1. Vragen over ATM in de omgeving

We werken aan schonere maatschappij door gevaarlijk afval een nieuwe bestemming te geven. Onze verantwoordelijkheid voor de samenleving gaat echter verder dan dat. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van onze activiteiten, van onze medewerkers en van onze omgeving.

1.1 Is ATM het enige chemisch bedrijf op het industrieterrein Moerdijk?

Nee, ATM is niet het enige chemische bedrijf op het industrieterrein Moerdijk. Zie voor meer informatie over het industrieterrein de website van Havenschap Moerdijk.

Terug naar boven

1.2 Mag ATM opereren aan de Vlasweg in Moerdijk?

Elk bedrijf heeft een vergunning nodig om op een bepaalde locatie te mogen opereren. ATM heeft een omgevingsvergunning, een geïntegreerde vergunning die afgegeven is door Provincie Noord-Brabant, en is bevoegd om aan de Vlasweg in Moerdijk binnen deze vergunning afval te verwerken. Provincie Noord-Brabant is tevens verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van deze vergunningen en heeft dit uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Complexe milieuwetgeving bepaalt het veld waarbinnen we opereren. ATM besteedt meer dan de noodzakelijke zorg aan verantwoord ondernemen door toepassing van milieuzorgsystemen en technische maatregelen bij alle aspecten van de bedrijfsvoering. We zijn kritisch op onszelf en nemen in veel gevallen zelf het initiatief om meer te doen dan de wetgever van ons vraagt. Het afgelopen jaar is dan ook volledig binnen de vergunningsvoorschriften geopereerd. Lees meer over onze milieuprestaties van het afgelopen jaar in ons jaarverslag.

Terug naar boven

1.3 ATM heeft in de omgeving wellicht niet bij iedereen een positief imago. Wat doen jullie hieraan?

Allereerst besteden we meer dan de noodzakelijke zorg aan veiligheid en milieu. We focussen op technische innovatie en werken structureel aan onze kwaliteit om blijvend verantwoorde afvaloplossingen te bieden.

Verder willen we graag een goede buur zijn en dat ook uitdragen. Onze deur staat altijd open voor overheden, klanten, buurbedrijven, scholen, omwonenden en een ieder die in onze activiteiten is geïnteresseerd. We steunen daarnaast tientallen verenigingen en stichtingen uit de omgeving. Tevens nemen we deel aan diverse lokale werkgroepen en initiatieven, zoals de Burenraad waar we in dialoog gaan met onze buren. Twee keer per jaar brengen we ons relatiemagazine ATMosfeer uit waarmee we onze stakeholders informeren. Dit blad wordt ook in Moerdijk-dorp en Strijen-Sas huis-aan-huis verspreid. Daarnaast publiceren we een jaarverslag waarin we rapporteren over onze operationele, financiële en commerciële prestaties met de nadruk op onze bijdrage aan mens, milieu en maatschappij.

We hebben een nieuwe website gelanceerd waarmee we al onze relaties ook intensiever willen informeren. Tevens is het mogelijk aan te melden voor onze nieuwsalert om ook per e-mail op de hoogte te blijven van nieuws en ontwikkelingen. Met onze bedrijfsfilm hebben we op een eenvoudige wijze onze gespecialiseerde processen inzichtelijk gemaakt. Geplande onderhoudswerkzaamheden die mogelijkmogelijk waarneembaar kunnen zijn buiten ons terrein kondigen per e-mail aan onder overheids- en buurrelaties. Daarbij kunt u altijd het actuele onderhoud op onze terrein raadplegen.

Kortom: we zijn zowel online als offline actief om transparant te informeren en hopen onze omgeving hiermee een correct beeld te geven.

Terug naar boven

1.4 Mogen jullie afvalstoffen zomaar innemen en verwerken?

Nee, hier gaat een nauwgezette procedure aan vooraf. In de zogenaamde vooracceptatie wordt bij de klant informatie verzameld over het mogelijk aan te leveren afval. We nemen monsters die we vooraf volgens een vast regime in ons eigen laboratorium analyseren. Dit doen we om de verwerkbaarheid te controleren en de prijs van het te verwerken afval te bepalen. De Eural-codes waarvoor we vergund zijn en de concentratie aan verontreinigingen bepalen of we het afval kunnen én mogen verwerken. De maximaal toegestane verontreinigingen van het afval staan vermeld in onze acceptatiecriteria.

Terug naar boven

1.5 Verwerken jullie radioactief afval?

Nee, wij verwerken geen radioactief afval. Dit mogen wij overigens ook niet accepteren volgens de vergunningsvoorschriften. Zie voor meer informatie bovenstaand antwoord op vraag 1.4.

Terug naar boven

1.6 Lozen jullie op het Hollandsch Diep?

We lozen enkel koelwater op het Hollandsch Diep en hebben hiervoor een lozingsvergunning. We hebben namelijk water nodig voor het koelen van onze installaties en middels een afzonderlijk leidingenwerk betrekken we dit koelwater van het Hollandsch Diep. Gezuiverd water uit de eigen waterzuivering wordt op het reguliere riool geloosd. Monitoring om overschrijving van normen tegen te gaan, vindt zowel op de lozing van oppervlaktewater plaats als op het rioolwater. Lees meer over onze milieuprestaties van het afgelopen jaar in ons jaarverslag.

Terug naar boven

1.7 Worden emissies continu gemeten?

Al onze processen zijn gesloten. Dampen die vrijkomen tijdens het productieproces worden afgezogen en vernietigd in onze rookgasreinigingsinstallatie. De kwaliteit van de rookgassen wordt door ATM continu gemonitord. Ook de overheid controleert de kwaliteit regelmatig. Lees meer over onze milieuprestaties van het afgelopen jaar in ons jaarverslag.

Terug naar boven

1.8 Wat komt er uit de schoorsteen?

Een dominant beeld van ATM is een grote, witte stoompluim uit de schoorsteen. Die witte pluim is juist een teken dat alle vervuilingen uit de rookgassen zijn gehaald voordat deze uitgestoten worden. De componenten die de schoorsteen verlaten, zijn stoom en CO2. We hebben vanzelfsprekend te maken met stringente milieueisen, ook voor onze emissies. Dat betekent dat we een rookgasreinigingsinstallatie hebben die deze lage emissies garandeert. Lees meer over onze milieuprestaties van het afgelopen jaar in ons jaarverslag.

Terug naar boven

2. Vragen over geur

Een bedrijf als ATM wordt niet alleen gedreven door economische wetten. Complexe milieuwetgeving bepaalt in sterke mate het veld waarbinnen activiteiten plaatsvinden. Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ons een absolute voorwaarde om in bedrijf te zijn. Bovendien spannen we ons maximaal in om ervaren hinder in de omgeving tot een minimum te beperken.

Terug naar boven

2.1 Waarom veroorzaken jullie dan toch weleens geurklachten?

Bij ATM verwerken we allerlei afvalstromen die onze maatschappij voortbrengt. We hebben daarom te maken met uitdagendere omstandigheden dan een regulier productiebedrijf omdat de samenstelling van het afval iedere keer anders is. Helaas is het niet reëel te veronderstellen dat onze activiteiten helemaal zonder hinder kunnen worden uitgevoerd. Het bestaande vergunningensysteem onderschrijft dit ook. We hebben nu eenmaal een vergunde geurcirkel om ons bedrijf. Echter, het wil niet zeggen dat wij daar onze verantwoording niet in nemen en/of onze processen niet onder controle hebben. We verschuilen ons nooit achter deze vergunning. Iedere klacht vinden wij er namelijk één te veel.

Terug naar boven

2.2 Hoe worden geurklachten door ATM onderzocht?

Iedere melding van ervaren hinder, al dan niet door ATM veroorzaakt, wordt op een uniforme wijze geregistreerd en onderzocht. Het doel is altijd om de bron op te sporen en deze vervolgens weg te nemen. Wanneer een klacht wordt gemeld door een collega of Milieuklachtencentrale, wordt deze door ons zowel overdag als nachts in behandeling genomen. We proberen de klacht zo veel mogelijk te specificeren met de aard van de klacht en de waargenomen plaats. De klacht wordt vervolgens geregistreerd en de klachtenbehandelaar beoordeeld een mogelijke relatie tot de actuele weersomstandigheden, onverwachte bijzonderheden in de processen en de eigen e-noses van ATM. Indien we een mogelijke oorzaak bij ATM vinden, nemen we correctieve en preventieve maatregelen waardoor eenzelfde oorzaak niet meer tot klachten zal leiden. De verkregen informatie wordt wederom geregistreerd en het resultaat koppelen we desgewenst terug aan de melder van de klacht.

Zie de gehele klachtenanalyse van 2014 in ons jaarverslag.

Terug naar boven

2.3 Wat doen jullie om geurklachten te voorkomen?

We nemen ten aanzien van onze omgeving, maar in het bijzonder ten aanzien van geurklachten, onze verantwoording. Bij binnenkomende klachten voeren we intensief klachtenonderzoek uit zoals bij vraag 2.2 omschreven. Tevens ondernemen we correctieve acties waardoor eenzelfde oorzaak niet meer tot klachten zal leiden. Kosten noch moeite worden hierbij gespaard.

Naar aanleiding van geurklachten in december 2011 hebben we bijvoorbeeld direct ons tankenpark voorzien van zogenaamde drukopnemers. Die drukopnemers moeten voorkomen dat ontluchtingsventielen open gaan. Eigenlijk is dit een veiligheidsvoorziening op een veiligheidsvoorziening.

Op het Hollandsch Diep mogen schepen openbaar ontgassen en dit kan gepaard gaan met ongewenste, hinderlijke emissies. Echter zoeken overheden naar oplossingen om het openbaar ontgassen volledig te verbieden. Sinds kort kunnen we met onze ontgassingsinstallatie ook schepen ontgassen door de dampen uit het schip te zuigen en in de rookgasreinigingsinstallatiete vernietigen. Hiermee willen we vooruit lopen op deze ontwikkeling en mogelijk ervaren geuren afkomstig van de scheepsvaart wegnemen.

Sinds kort hebben we ook eigen e-noses aangeschaft om afwijkingen in de luchtkwaliteit te kunnen monitoren. De e-noses worden eveneens door de overheid ingezet om op het industrieterrein afwijkingen te meten. Desalniettemin informeren we onze directe omgeving als we verwachten dat geplande onderhoudswerkzaamheden of onverwachte incidenten mogelijk waarneembaar zijn buiten ons terrein. Lees meer over de neuzen van ATM.

Terug naar boven

3. Vragen over BRZO - Besluit Risico Zware Ongevallen

Doordat ATM gevaarlijke en brandbare afvalstoffen voorafgaande de verwerking tijdelijk opslaat, zien we een nadrukkelijke verantwoordelijkheid om aan alle geldende eisen te voldoen voor het opslaan van deze stoffen.

Terug naar boven

3.1 ATM wordt een BRZO-bedrijf. Is ATM gevaarlijk?

ATM zit tegen de zogenaamde BRZO-grens aan voor de hoeveelheden gevaarlijke en brandbare stoffen die volgens de vigerende vergunning op ons terrein mogen worden opgeslagen. We hebben daarom besloten om vrijwillig onder het regime van het BRZO (Besluit risico’s zware ongevallen) te gaan vallen. De doelstelling is om in 2014/2015 de vergunningsaanvraag daarvoor in te dienen. Dat we op termijn een BRZO-bedrijf zijn, wil echter niet zeggen dat we gevaarlijker worden. Integendeel, we leggen onszelf enkel meer verplichtingen op.

Terug naar boven

4. Vragen over toezicht

Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ons een absolute voorwaarde om in bedrijf te zijn en wij zijn hier zelf verantwoordelijk voor. De Provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het toezicht op het naleven van onze vergunningen en heeft dit uitbesteed aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Terug naar boven

4.1 Hoe vaak wordt ATM gecontroleerd door de omgevingsdienst?

Het aantal controles dat de omgevingsdienst bij een bedrijf uitvoert, hangt af van de risico's voor mens en milieu die het bedrijfsproces met zich meebrengt. Afgelopen jaar heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 54 keer een bezoek gebracht aan ATM, waarvan 6 vooraf gepland. Uit al deze bezoeken zijn geen handhavingsacties gekomen. Wel zijn er enkele verbeterpunten afgesproken. Bij veel van die bezoeken waren geurklachten uit de omgeving de aanleiding. Ook hebben we in 2014 controles gehad van Waterschap Brabantse Delta, Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport.

Terug naar boven

4.2 Hoe vaak heeft er zich bij ATM een potentieel milieu-incident voorgedaan?

In 2014 meldde ATM 35 keer een potentieel milieu-incident aan het bevoegd gezag. Een potentieel milieu-incident is een ongewoon voorval waarbij mogelijke effecten buiten het terrein waarneembaar zijn. Geen van de gemelde incidenten had daadwerkelijke gevolgen voor het milieu. Tevens stimuleren we het melden van ongewone situaties vanuit de operationele organisatie om risico’s goed in kaart te brengen, deze vervolgens uit te sluiten of te beheersen. We informeren onze directe omgeving als we verwachten dat onverwachte incidenten mogelijk waarneembaar zijn buiten ons terrein.

Terug naar boven

5. Vragen over calamiteiten

We nemen proactieve en preventieve veiligheidsmaatregelen om risico’s te beheersen. Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen kunnen er onvoorziene situaties ontstaan waarbij de algemene veiligheid toch wordt verstoord.

Terug naar boven

5.1 Heeft ATM een bedrijfsnoodplan?

ATM beschikt over een bedrijfsnoodplan waarin omschreven staat hoe we omgaan met een calamiteit. Met ons bedrijfsnoodplan geven we invulling aan de doelstellingen om mensen zowel binnen als buiten het ATM-terrein te beschermen, de gevolgen van de betreffende calamiteit te bestrijden en te beheersen en de schade aan milieu en installaties tot een minimum te beperken. De bedrijfsnoodorganisatie van ATM wordt, afhankelijk van de aard en de omvang van de calamiteit, gealarmeerd en volgen vervolgens het bedrijfsnoodplan. De bedrijfsnoodorganisatie bestaat uit de bedrijfsbrandweer, EHBO en (operationele) sleutelfunctionarissen van ATM. Indien nodig worden externe hulpdiensten opgeroepen. Wanneer een calamiteit mogelijk waarneembaar zal zijn buiten ons terrein, informeren we betrokken overheidsinstanties en onze directe omgeving zo spoedig mogelijk. De toezichthoudende overheidsinstanties en externe hulpdiensten kennen onze processen en zijn op de hoogte van de huidige situatie op ons terrein.

Terug naar boven

5.2 Heeft ATM een eigen bedrijfsbrandweer?

We beschikken al decennia over een eigen brandweer, sinds kort uitgerust met een crashtender. Hierdoor kunnen we de eerste brandweerbestrijding op ons nemen en de aanrijtijden van de overheidsbrandweer overbruggen. Daarnaast minimaliseren we risico’s door de inzet van stationaire middelen zoals schuimblusinstallaties.

Terug naar boven