Elektrotechnische dienst ATM Moerdijk

Disclaimer

www.atm.nl is eigendom van ATM B.V. De inhoud van de website, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten, video’s en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij ATM B.V. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ATM B.V. is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen. Informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen gegevens, kan ATM B.V. niet instaan voor de volledigheid, juistheid en voortdurende actualiteit van de gegevens. ATM B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of (on)bereikbaarheid van de website.

Wijzigingen

ATM B.V. behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, is gewijzigd.

Hyperlinks en verwijzingen

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. ATM B.V. geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid of inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.