Nieuws ATM Moerdijk

Vlaams convenant met Nederlandse TAG verwerkers

MVO-nieuws | Vlaams teerhoudend asfaltgranulaat voortaan 100% thermisch gereinigd

.
Het convenant komt voort uit strengere wetgeving in Vlaanderen. Vanaf 1 januari 2019 mag TAG vermengd in cement niet meer worden toegepast en vanaf 1 januari 2018 wordt dit door het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) ook al niet meer opgenomen in bestekken. Het convenant stimuleert een verantwoorde verwerking van teer en is onlangs ondertekend door het AWV, de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM en de Nederlandse recyclingbedrijven Reko, Theo Pouw en ATM. Hier wordt een mooie nieuwe, maar bovenal duurzame weg ingeslagen!

In Nederland is ook een dergelijk convenant van kracht. Echter gaat het Vlaamse nog een stapje verder. Het AWV wil namelijk 100% zekerheid en na afloop een bewijs dat de door hen aangeleverde TAG daadwerkelijk thermisch is gereinigd. Het Landelijke Monitoringsoverleg Teerasfalt, het overlegorgaan van de Nederlandse overheid en bedrijfsleven, ziet het Vlaamse convenant dan ook als inspiratie voor het Nederlandse convenant. Ook in deze samenwerking participeert ATM.

. .

Meer wegen naar Rome

Teerhoudend asfaltgranulaat werd geproduceerd tot 1990, daarna werd het gebruik in Nederland verboden. Teer bevat namelijk grote hoeveelheden polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en is schadelijk voor mens en milieu. Ondanks dat het TAG niet meer wordt geproduceerd, komt het nog wel vrij bij vernieuwingen van wegen. Met thermische reiniging worden PAK's geheel verwijderd en de TAG geschikt gemaakt voor hergebruik. In de praktijk blijkt vrijgekomen TAG vaak te worden geëxporteerd naar landen waar geen verbod geldt. Goedkoper voor de ontdoener maar geen duurzame oplossing…

Publicatiedatum: 9 april 2018 10:39