Compliance
  1. Homepage
  2. Over ATM
  3. Compliance Compliance

Compliance

Het beleid van ATM heeft als hoofddoel de bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van al haar producten en diensten, te verrichten binnen het kader van wet- en regelgeving onder andere die met betrekking tot (externe) veiligheid, arbeidsveiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn van medewerkers.

ATM streeft ernaar dat door toepassing van het managementsysteem en (technische) maatregelen, bij alle aspecten van de bedrijfsvoering de noodzakelijke zorg aan kwaliteit, milieu-, arbeids- en veiligheidsomstandigheden (inclusief welzijn) wordt besteed. Er wordt continu aan kwaliteit gewerkt om blijvend verantwoorde afvaloplossingen te bieden en klanten blijvend te ontzorgen.

ATM wil een betrouwbare leverancier zijn door het produceren van toepasbare eindproducten (‘waste-to-product’). ATM draagt op deze manier bij aan een circulaire economie. In alle omstandigheden stelt ATM zich flexibel en innovatief op, speelt wendbaar in op veranderingen en houdt daarbij rekening met de stakeholders.

De strategische beslissingen die ATM neemt zijn gebaseerd op onze positieve, diepgewortelde en essentiële waarden:
ATM Waarden

ATM streeft naar nul ongevallen, naar acceptabele restrisico’s in relatie tot incidenten en zware ongevallen zoals gedefinieerd in de Seveso richtlijn, naar goede arbeidsomstandigheden en naar zo min mogelijk schade aan het milieu.

In aanvulling op het wettelijk minimum wordt er bij de beheersing van de risicovolle activiteiten naar gestreefd om een zo hoog mogelijk beschermingsniveau voor personeel, omgeving en milieu te waarborgen door het nemen van passende effectieve maatregelen. Deze maatregelen kunnen zowel technisch als organisatorisch van aard zijn. De maatregelen worden tevens getoetst aan hun economische haalbaarheid.

ATM streeft naar een gegarandeerd kwaliteitsniveau en continuïteit van de bedrijfsprocessen, waarbij de borging van het productieproces en de dienstverlening, de zorg voor arbeids- en veiligheidsomstandigheden en de leefomgeving zeker wordt gesteld. Op al deze vlakken wordt continue verbetering nagestreefd. Dit doen we door in overleg met zowel interne als externe stakeholders, waar dit nodig is, veranderingen in werkwijze of proces door te voeren door het benutten van initiatieven en opgedane ervaringen.

ATM heeft een transparante opstelling richting overheden, klanten, naastgelegen bedrijven en omwonenden en streeft een goede relatie met de omgeving na. Klachten worden zorgvuldig onderzocht en beantwoord.

Alle medewerkers van ATM dragen eigen verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het beleid. Een constructieve bijdrage van de medewerkers wordt gestimuleerd door voorlichting, opleiding, het geven van instructies en, waar nodig, door het treffen van sancties. Voor personeel van derden gelden dezelfde regels als voor eigen personeel.

Over de doelstellingen, acties en resultaten wordt verantwoording afgelegd in het Renewi jaarverslag. In het streven naar transparantie worden zowel de beleidsverklaring als de jaarlijkse management beoordeling publiekelijk beschikbaar gesteld voor alle geïnteresseerden, zowel binnen als buiten de organisatie.


Heeft u een vraag?

Ons team staat voor u klaar.

Neem contact op